Mens vi venter på Civilretsstyrelsen

Vi har som de fleste nok ved ansøgt Civilretsstyrelsen om at få bevilget fri proces til at føre Tilbuds-sagen ved retten. Men afgørelsen lader vente på sig. Og nu er det på høje tid at opdatere beboerne i ejendommen om, hvor sagen står.

Før sommerferien gennemførte initiativgruppen og beboerrepræsentationen en større rundspørge blandt beboerne, om hvorvidt de ville være med til at ansøge om fri proces til at føre en sag om den ”forsvundne” tilbudspligt. Carlsberg Fondet solgte som bekendt vores boliger til et konsortium bestående af tre pensionskasser. Salget blev omhyggeligt gennemført på en måde, så parterne undgik at leve op til den lovfæstede tilbudspligt. Tilbudspligten tilsiger, at beboerne i en lejeejendom, skal tilbydes at købe ejendommen som en andelsforening i forbindelse med et salg af ejendommen. Hvis vi havde fået tilbudt ejendommen i foråret, havde vi allerede forhåndstilsagn fra over 75 % af beboerne til at stifte en andelsforening mhp. at købe ejendommen. Hvis det var gået som loven tilsagde, havde vi sandsynligvis haft en andelsforening nu og dermed boet i andelslejligheder i dag. Mange beboere her i ejendommen var med god grund fortørnede over, at tilbudspligten blev tilsidesat af Carlsberg Fondet og de tre pensionskasser. Der var solid opbakning til at bede vores advokat om at søge fri proces til at føre sagen ved retten. 82 % af beboerne underskrev og returnerede den omdelte fuldmagt til at søge fri proces. Fem ud af de seks Carlsberg ejendomme, som blev solgt i samme tvivlsomme handel, har ligeledes givet et solidt mandat til at gå videre med tilbudssagen.

Med det mandat gik vores advokat Thomas Rysgaard i gange med at forbedrede sagen og søge fri proces. Ansøgningen blev indgivet 1. juni 2016 og siden har vi ventet spændt på svar fra Civilretsstyrelsen. Der er imidlertid seks måneders behandlingstid, og derfor er det først omkring nytår, at vi kan forvente en afgørelse om, hvorvidt vi kan få bevilget fri proces.

Styrkefonden dækker advokatomkostninger

Som det fremgik af rundspørgen og fuldmagten, er det forbundet med visse omkostninger til advokatens arbejde med at forberede sagen og udarbejde ansøgningen om fri proces. Et beløb svarende til ca. 250 kr. pr lejemål. Det accepterede 82 % af lejerne at bidrage til, og det sætter beboerrepræsentationen stor pris på. Beboerrepræsentationen har imidlertid søgt fondsmidler til at få dækket advokatomkostningerne. Og det glæder os at kunne meddele, at LLO Hovedstadens særlige Styrkefond har givet os en bevilling til at dække vores advokatregning i forbindelse med ansøgningen om fri proces. Vores advokatregning er dermed betalt og beboerrepræsentationen behøves derfor ikke at opkræve de 250 kr. hos beboerne. 😉 Forhåbentlig kommer Civilretsstyrelsen snart med sin afgørelse, og så skal vi nok skynde os at videregive den til beboerne.

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Indsigelser mod 5.2 istandsættelser

Med de nye ejere har DEAS varslet såkaldte 5.2 istandsættelser af de lejligheder som bliver fraflyttet. Lejelovens § 5.2 giver udlejere lov til at istandsætte lejemål og til gengæld hæve huslejen væsentligt. Det betyder, at huslejen bliver hævet seriøst ved lejeskifte. Det er ikke i beboernes interesse, at huslejeniveauet stiger i ejendommen, dels fordi huslejen i nye lejemål bliver uforholdsmæssig høj for de nye tilflyttere og dels fordi huslejeomkostningerne i byens lejeejendomme bliver alt for høje til, at almindelige mennesker kan bo i byen. Derfor er må det være i beboernes interesse at holde huslejen nede på et rimeligt niveau.

Lejelovens § 5.4 giver imidlertid mulighed for, at lejerne via beboerrepræsentationen kan indgive indsigelse til huslejenævnet mod 5.2 istandsættelser, såfremt der er vedligeholdelsesmæssige mangler på ejendommen. Udlejer må nemlig ikke igangsætte 5.2 istandsættelser, hvis man er bagud med vedligeholdelsen. Det skal sikre, at udlejere lever op til deres vedligeholdelsespligt, før de bruger ressourcerne til at hæve huslejen på de enkelte lejemål.

Beboerrepræsentationen har derfor indgivet indsigelse mod de varslede 5.2 istandsættelser, fordi vi mener at DEAS bør færdiggøre det vedligeholdes projekt af faldstammer og stigestrenge i ejendommen, som blev igangsat for to år siden efter en række uheld med faldstammer og manglende vandtryk i hanerne. Planen var at dette vedligeholdelsesarbejde skulle gennemføres over flere etaper, så vedligeholdelsesudgiften kunne spredes ud over flere år. Planen var derfor at lave faldstammer og stigestrenge i to opgange pr.  halvår. VVS firmaet Alltec a/s fik entreprisen og gennemførte rørarbejdet i de to første opgange 99B og 101B. Derefter gik projektet i stå…

Vi må formode, at det gik i stå pga. den salgsproces som Carlsberg Fondet igangsatte i 2015 og gennemførte i foråret 2016. Salget er nu gennemført, men problemerne med de gamle tærede faldstammer og nedslidte stigestrenge findes fortsat i seks ud af ejendommens otte opgange. Det er ikke tilfredsstillende, og der er konstant fare for nye lækager på faldstammer og dårligt vandtryk til gene for husets beboere.

Derfor mener beboerrepræsentationen, at det vil være helt rimeligt, at DEAS færdiggør vedligeholdelsesprojektet med faldstammer og stigestrengene i resten af ejendommen, før man påbegynder 5.2 istandsættelser.

Sagen ligger nu hos Huslejenævnet. De kommer på besigtigelse d. 21 dec. Hvis der er nogen, der har problemer med faldstammer og dårligt vandtryk, er vi interesseret i at høre om det. Det kan evt. indgå i den kommende besigtigelse.

Vi må formode at huslejenævnet kommer med en afgørelse i sagen først i det nye år.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Ang. parkeringspladser

Der er kommet rift om parkeringspladserne omkring vores ejendom. Bestyrelsen har brugt en del tid og kræfter på at prøve på at afhjælpe problemet.

”Bananen” tog i 2014 initiativ til at lave en parkeringsordning. Beboerforeningen så det som en bunden opgave at gå med ind i sådan en parkeringsordning, hvis der skulle være en meningsfuld p-ordning for området omkring vores ejendomme. Vores tidligere beboerformand Jens Møller har lavet et stort stykke arbejde med at forhandle en fælles parkeringsordning med Bananen på plads. Aftalen kom på plads, men efter at ordningen havde kørt i nogle måneder, opsagde Bananen ensidigt aftalen, og insisterede på en individuel p-ordning udelukkende for ”Bananens” beboere.

Siden da har der været for få p-pladser til rådighed omkring vores ejendom, og det har affødt en del parkeringsproblemer for vores beboere. Det er beboerforeningen selvsagt kede af. Bestyrelsen og Jens Møller har brugt rigtig meget tid på få vores parkeringsordning med City Parkering til at fungerer rimeligt og prøvet at få etableret nogle flere parkeringspladser på vores område. I september tog bestyrelsen initiativ til at genoptage dialogen med ”Bananen” og DEAS i håb om at få løst parkeringsproblemet i fællesskab, men de var ikke særlig lydhøre og ”Bananen” afviste igen at indgå i en fælles parkeringsordning. Vi har desværre meget begrænsende handlemuligheder, men vi gør hvad vi kan for at afhjælpe parkeringsproblemet.

Vi må hjælpes ad med at få de begrænsede parkeringspladser til at slå til, så vi alle kan være der.

  • Vores CityPark-ordning bliver nu administreret af Henrik Lous fra bestyrelsen. Hvis I skal have registeret en ny bil eller ændret jeres status i forhold til City Parkering, så bedes I henvende jer til Henrik Lous på lous.globus@Gmail.com.

 

  • Vi henstiller til at garagelejerne bruger deres garage til at parkere deres bil, og dermed giver plads til at husets andre beboere kan finde en parkeringsplads til deres bil.

 

  • Hvis I ikke kan finde en parkeringsplads på vores område anbefaler vi, at I søger efter ledige parkeringspladser på Sampen’s p-pladser bag ved ”Bananens” pladser (kør ned langs Bananen og finde den ekstra p-plads gennem den åbne port ind til erhvervspladserne. Porten holdes indtil videre åben, så der kan parkeres. Parkeringen på dette område sker naturligvis på eget ansvar.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Ekstra Bladet i dag skriver om vores sag

Ekstra Bladet bringer i dag artikler om Carlsbergfondets og pensionskassernes tvivlsomme håndtering af tilbudpligten. Læs Ekstra Bladets artikler

Stor tak til Pia Grüner for at udtaler sig om sagen i klare vendinger.

Læs mere dialogen med Carlsberg på Tilbudspligt.nu

Du kan også skrive din mening på Carlsbergfondets facebook

Husk også at like, skriv og del vores facebook

Opdatering i tilbudssagen

Den seneste tid har været travl for både initiativgruppe og bestyrelse, og vi skylder jer en opdatering!

Sagen om salget af Carlsbergs ejendomme har allerede fået meget opmærksomhed fra medierne og mere er formodentlig på vej. Vi arbejder sammen med beboere fra de fem andre Carlsberg-ejendomme i denne sag. På hjemmeside Tilbudspligt.nu kan i læse mere om sagen.

Vi har også oprettet en facebookside – Tilbudspligten gælder også C. F. Richs Vej 99-101. Haraldsborg på Islands Brygge har været meget synlig i den sidste uge. De har også en facebookside AB Haraldsborg.

Vi vil meget gerne have jer til at dele med jeres respektive netværk, like og kommentere på siden, så vi får budskabet spredt vidt og bredt. Jo mere opmærksomhed jo bedre.

Som nogle måske allerede har set, har sagen været omtalt på TV Lorry i sidste uge. Fagbladet Ingeniøren og  Berlingske m.fl. har bragt interessant indlæg om sagen. Frederiksberg Bladet bringer historien i kommende nummer. Ekstra Bladet kommer også med omtale af sagen en af dagene. TV-Avisen har kontaktet bestyrelsen ang. et indslag om sagen. Hvis der er nogen af beboerne der  har lyst og tid til at deltage i indslaget, er de velkommen til at kontakte os.

Der er også politisk opmærksomhed om sagen. Boligminister Inger Støjbergs har kommenteret sagen i Berlingske. Og socialdemokratiets boligordføre Jan Johansen har udtalt til Altinget, at de vil tage problemet omkring tilbudspligten  op i Folketinget mhp at få lukket hullet. Vi må se, hvad det bringer.

Alt i alt en masse omtale og opmærksomhed, som vi skal holde i kog så længe som muligt! Vi satser på at lægger links til noget af presse omtalen her på siden.

Bestyrelsen og initiativgruppen mødes igen torsdag d. 12. maj – så hører I nyt igen.

Nyt fra Initiativgruppen

Initiativgruppen har været travlt beskæftiget med at finde en passende reaktion på Carlsbergfondets overraskende omgåelse af deres tilbudspligt i forbindelse af salget af de seks Carlsberg-ejendomme. Flere engagerede beboere har med rette spurgt om, hvad Initiativgruppen gør i denne sag. Det korte svar er, at vi arbejder på at ligge pres på Carlsbergfondet og køberne for at få dem til at vedkende sig deres tilbudspligt.

Vi kan ikke acceptere, at Carlsbergfondet har valgt at tilsidesætte beboernes interesser og omgå den lovfæstede tilbudspligt. Vi mener, at Carlsbergfondet bør vedkende sig deres tilbudspligt, når de sælger deres ejendomme og tilbyde os beboere at købe ejendommene på andelsbasis, således som det er lovens hensigt. Det er rimeligt, at vi skal have tilbuddet, og så må vi efterfølgende finde ud af om vi kan og vil stifte en andelsforening og købe ejendommen.

Seks ejendomme samarbejder

Vi har etableret et samarbejde med de andre Carlsberg-ejendomme. Vi har fælles interesser i denne sag og ved at samle kræfterne, kan vi forhåbentlig gøre vores budskab tydeligt for Carlsbergfondet og køberne. Efter at have vendt sagen med vores respektive advokater og drøftet den videre strategi, har vi valgt et modspil via to kanaler: dels via de formelle juridiske kanaler og dels via pressen, hvor vi vil skabe offentlig opmærksomhed omkring vores problem og den kedelige måde Carlsbergfondet har håndteret salget.

Pressen har fokus på sagen

Presseindsatsen har givet meget omtale af sagen. Blandt andet i TV-Lorry, Berlingske Tidende, Ejendomswatch.dk, Altinget m.fl. Vi regner med at sagen bliver taget op i flere medier både lokalt og landsdækkende i de kommende dage. Der vil desuden komme indlæg på de sociale medier, og vi vil opfordre alle til at kommentere og dele de Facebook-opslag, der kommer i den kommende tid i jeres netværk.

Det juridiske spor

Vores advokater har rettet henvendelse til Carlsbergfondet om sagen, men er indtil videre blevet afvist med henvisning til, at der er tale om en lovlig selskabshandel og ikke en ejendomshandel, hvorfor tilbudspligten ikke er blevet udløst. Der bliver også rettet henvendelse til køberne. Vi mener, at konstruktionen med de dobbelte holdingselskaber er en bevidst omgåelse af loven og ikke mindst af lovens ånd. Derfor overvejer vi nu det næste juridiske træk sammen med de andre ejendomme. Hvis der bliver indgivet en stævning, kan det blive aktuelt, at Initiativgruppen vil bede beboerne om at bidrage med til mindre beløb i størrelsesorden 100-200 kr. pr lejlighed. Men det er ikke aktuelt pt. Både Lejernes Landsorganisation (LLO) og Andelsforeningernes Fællesforening vil støtte os i denne sag, og er villige til at gå aktivt ind i det videre forløb. I går meldte Boligministeriet, at ministeren vil gå ind i sagen med udgangspunkt i vores sag.

Som det fremgår oven for sker der rigtig meget, og vi har hænderne fulde. Vi håber at alt denne ballade vil føre til at Carlsbergfondet og/eller at køberne i den sidste ende vil vedkende sig deres tilbudspligt, således at vi kan komme videre med den egentlig sag – nemlig at stifte en andelsforeningen og købe den ejendom vi bebor.

Med venlig hilsen

Initiativgruppen

Carlbergfondet har solgt ejendomme

Kære alle                                                                                                                          26. april 2016

Som det fremgår af det brev DEAS har omdelt, har Carlsbergfondet nu solgt alle deres ejendomme. Handlen er gennemført som en selskabshandel, således at Carlsbergfondet har solgt deres ejendomsselskab inkl. alle deres ejendomme til et konsortium af bestående af tre pensionskasser. Med den manøvre omgår Carlsbergfondet deres tilbudspligt, og fratager dermed os beboere muligheden for at stifte en andelsforening og købe den ejendom vi bor i. Set fra beboernes side er det naturligvis ikke tilfredsstillende.

Initiativgruppen har på ingen måde opgivet at få Carlbergfondet til at vedkende sig tilbudspligten. Vi er i gang med at undersøge de juridisk muligheder, sammen med vores advokat. Og vi samarbejder med beboerrepræsentanter fra de fem andre Carlsberg ejendomme om, hvordan vi kan lægge pres på Carlbergfondet.

Det vil være langt den bedste løsning, hvis Carlbergfondet vedkender sig tilbudspligten og dermed får solgt ejendommene på en værdig måde, der både tilgodeser beboerne og Carlsbergfondets omdømme.

Vi holder jer opdateret løbende.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen

Se Carlsbergfondets offentliggørelse af salget

Carlsbergfondet sælger ejendomme

 

Kære alle                                                                                                                          20. april 2016

Som det fremgår af det brev DEAS har omdelt, har Carlsbergfondet nu solgt alle deres ejendomme. Handlen er gennemført som en selskabshandel, således at Carlsbergfondet har solgt deres ejendomsselskab inkl. alle deres ejendomme til et konsortium af bestående af tre pensionskasser. Med den manøvre omgår Carlsbergfondet deres tilbudspligt, og fratager dermed os beboere muligheden for at stifte en andelsforening og købe den ejendom vi bor i. Set fra beboernes side er det naturligvis ikke tilfredsstillende.

Initiativgruppen har på ingen måde opgivet at få Carlbergfondet til at vedkende sig tilbudspligten. Vi er i gang med at undersøge de juridisk muligheder, sammen med vores advokat. Og vi samarbejder med beboerrepræsentanter fra de fem andre Carlsberg ejendomme om, hvordan vi kan lægge pres på Carlbergfondet.

Det vil være langt den bedste løsning, hvis Carlbergfondet vedkender sig tilbudspligten og dermed får solgt ejendommene på en værdig måde, der både tilgodeser beboerne og Carlsbergfondets omdømme.

Vi holder jeg opdateret løbende.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen

Se Carlsbergfondets offentliggørelse af salget