Høringssvar om forslag til Lokalplan 210

Beboerforeningens bestyrelse har afgivet høringssvar

Som mange beboere nok har bemærket, udsendte Frederiksberg Kommune tidligere på sommeren Forslag til lokalplan 210. Forslaget omhandler en omdannelse og udvidelse af bygningerne hos vores naboer på C.F. Richs vej 103, hvor NNF-huset har stået tomt i flere år. Det foreslås, at der skal bygges 220 studieboliger og 34 almene familieboliger på NNF grunden.  I hørings perioden har alle kunne indsende deres kommentarer og  indsigelser til lokalplanforslaget.  Beboerforeningens bestyrelse har afgivet høringssvar ang. forslag til Lokalplan 210.

Hent høringsvaret her

 

 

 

 

Haven har brug for økonomisk hjælp

Haven er et dejligt sted at være

Kære naboer.

Vi er alle glade for at bruge haven – og sådan skal det gerne blive ved med at være, men desværre mangler vi penge til blomster, planter, blomsterjord og vedligehold af havemøbler.

Grunden til at beboerekassen er slunken er, at der max må opkræves 23; kr. pr lejemål pr måned. Vi har i ejendommen besluttet at vi skal have et medlemskab hos LLO og til dette opkræves der 18; kr pr lejemål pr måned, det betyder at beboerekassen kun får 5; kr pr måned pr lejemål. Disse penge skal dække alle fællesudgifter lige fra papir, blyanter, sæbe, div. til beboerelokalet, ting til haverne og legetøj til sandkasserne mm.

Vi har modtaget nogle penge, men planter er dyre og vi har 2 haver der trænger til at shines op, derfor har vi et stort ønske om, at I vil give yderligere bidrag så vi kan få nye haveting og dermed komme til at nyde vores haver til sommer og også langt ind i efteråret.

Små og store pengebeløb er hjertelige velkomne.

Hvis dette opråb mod forventning skulle give alt for mange penge vil overskuddet blive i beboerekassen til andre formål.

Vi vil blive meget taknemmelige hvis i spreder budskabet til jeres naboer. Penge kan afleveres til

Jytte Erntgaard 99D st. & Helle Jensen 99B st. (postkasser)

Arbejdet med svømmehallen gå ind i slutspurt

Byggeriet af den nye sømmehal lakker mod enden og der vil i den forbindelse være en del aktivitet på forpladsen.  Byggelederen har sendt nedenstående mail

Kære naboer

Det lakker hastigt mod enden, og snart får I fred for mine folk; deres maskiner og jeg.
Inden vi når så langt, er der dog lige et par skridt endnu, før vi er helt i mål.
Ét af disse er arbejderne på forpladsen. Her vil vi i

weekenden d.6. og 7. maj arbejde med at udlægge jord i vores bede.

Dette arbejde er henlagt til weekenden af sikkerhedsmæssige årsager, da det vil være nødvendigt at krane jorden op på forpladsen henover den indgangsdør, alle håndværkere ellers bruger i dagligdagen.
Arbejdet vil foregå med en lastbil, der holder stille og med grab hejser jorden op på forpladsen. Her vil jorden blive fordelt med motorbør og trillebør.

Disse arbejder vil foregå  i tidsrummet 8-16 lørdag og 9-16 søndag.
Der er dog ikke tale om arbejder, der bør forstyrre nogen nævneværdigt, og vi vil gøre,  hvad vi kan for at undgå unødig støj. Så jeg håber, at I vil bære over med dette (også).

Skulle der være nogen spørgsmål eller kommentarer, står jeg til rådighed.
På forhånd tak og god weekend.

Med venlig hilsen/kind regards

Jacob Clemmensen
Byggeleder
Tlf. 6016 0886

Gribskov Gruppen A/S

Referat fra generalforsamlingen d. 30.3.17

Tine Blicher-Moritz (101A, 3.tv)/-

30.3.2017

 Referat

Generalforsamling, beboerforeningen C.F. Richs Vej 99-101, afholdt i beboerlokalet d. 30. marts 2017.

 1. Valg af dirigent

Formanden, Andreas Hvidt, bød velkommen, og Kristine blev valgt som dirigent.

 1. Valg af referent

Tine Blicher-Moritz meldte sig som referent.

 1. Bestyrelsens beretning

(Spørgsmål og bemærkninger blev taget efter beretningen, men er her angivet under det enkelte punkt.)

Det er nye tider, efter ejendommen med salget sidste år blev en investeringsejendom. Pensionskasserne/ejerne repræsenteres nu af investeringsselskabet Thylander Gruppen, administrationsselskabet er stadig DEAS og så er der os som lejere. Det er blevet en stor fødekæde.

Bestyrelsesarbejdet har derfor ændret karakter, og bestyrelsen har været nødt til at  foretage en prioritering af sager, da processen fra klage til handling er blevet langsommelig og omstændig, og der er mange led at nå igennem.

Der er derfor brug for ekstra hænder til en række af de nære opgaver som lokaleadministration, evt. festplanlægning, m.m.

Parkeringen

Parkeringen har skabt problemer, efter ordningen blev ændret. Cityparkering har administreret ejendommen, men skiltene er nu fjernet på kommunens foranledning.

Pt. må man som lejer forholde sig til parkeringspladserne som var det kommunalt parkeringsområde. DEAS er i dialog med kommunen, der med det seneste matrikelkort har angivet vejen som kommunal fællesvej. Citypark må derfor ikke patruljere. DEAS skal i princippet føre sagen for os, og bestyrelsen følger op på det.

Matrikelkortet gør os pt ikke klogere på grund af en dårlig optegning på kortet.

Thylandergruppen skal nu tage stilling til deres matrikel og klage over optegningen. Thylander vil snarest sætte en landmåler på og køre sagen med kommunen.

OBS! Indtil andet meldes ud gælder 2 timers-reglen som på det øvrige Frederiksberg. Også for gæster! Parkeringsbillet kan købes på kommunens parkerings-app eller på standeren overfor det ny svømmehalsbyggeri på Bernhard Bangs Allé.

Sagen illustrerer vores nye situation med (alt for) mange involverede parter.

Spørgsmål og kommentarer:

Til spørgsmålet om kommunen har valgt at fjerne pladserne mod parken kunne formanden svare, at dette endnu ikke er afklaret.

Det blev tilføjet, at vores vej er markeret som liggende udenfor kommunens parkeringszone med et skilt på gaden, hvilket gør kommunens inddragelse endnu mere uforståelig.

Henrik Christiansen fra DEAS blev efterlyst, da han havde meldt sin ankomst til mødet.  Det havde været hensigtsmæssigt, da han har haft en del af dialogen med kommunen.

Man gjorde opmærksom på, at også erhvervslejemålene har fået parkeringsbøder på bagsiden mod parken.

Peter Slaatorn gjorde opmærksom på, at parkeringsforbuddet på brandvejen stadig gælder.

AH konkluderede, at man må afvente Thylander Gruppens opmåling af matriklen,

og at DEAS har ansvaret for at have overset en indsigelsesfrist ift. kommunens udmelding.

Bestyrelsen følger op på sagen.

5.2.-istandsættelser og manglende vedligehold af ejendommen

5.2.-istandsættelse er med henblik på af kunne forhøje huslejen ved fra-/indflytning. Bestyrelsen indgav en indsigelse før jul, da flere istandsættelser var igangsat, men da ejerne efter vores mening ikke vedligeholdt de fælles arealer – i dette tilfælde faldstammer og stigrør.

Udskiftningen af rør blev for år tilbage igangsat af Carlsbergfonden, men ikke alle blev skiftet, og så blev ejendommen solgt.

I december om Huslejenævnet på besøg på opfordring, men de vil ikke se på manglerne inde i lejlighederne, så de ville ikke behandle sagen. DEAS har dog ved mødet i december givet tilsagn om, at de genoptager arbejdet med start i det forreste hus, to opgange ad gangen pr. halvår 2017-20.

OBS! Ved problemer med faldstammer og stigrør bedes beboerne henvende sig til Jan, viceværten. Så lapper de indtil videre.

Vi agter at prøve 5.2.-indsigelsen igen med hjælp fra Conni (tidligere jurist og med stor viden om lejelove) i ejendommen Munken, Nitivej, og via en anden paragraf, da der er flere fejl og mangler på ejendommen, der bør udbedres. Desuden foreslås det, at vi inden længe laver en gennemgang med en uvildig byggesagkyndig. Om ca. 3 uger skal vi sammen med DEAS lave en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Spørgsmål og kommentarer:

Peter Slaatorn tilføjede, at det er ærgerligt at have tabt sagen i huslejenævnet, da Boldparken har været igennem det samme og fået delvist ret i deres klage. De har netop lavet en gennemgang med en uvildig og er gået videre til huslejenævnet. Boldparken har renoveringsstop indtil videre, og DEAS er blevet pålagt vedligehold på visse punkter.

De nuværende renoveringer kan ikke indgå i en kommende vurdering af ejendommen og er altså ikke at betragte som værdistigninger.

På spørgsmålet om LLO ikke er part i sagen, svarede AH, at det er de nu, og at det ikke havde været muligt pga. en stram deadline ift klagen.

Man rejste problematikken om vores ret til at bytte lejligheder, og at det pt ikke er muligt, da ingen kender den ny husleje ved bytte. Indigolou (101A, st.) oplyste, at man kan ringe til DEAS og få den nøjagtige (nye) pris pr. kvadratmeter ved en istandsættelse. Ved bytte skal man være opmærksom på, at DEAS bruger 3 måneder på istandsættelse, hvor lejligheden vil være ubeboelig.

Der var enighed om, at det er dårlige materialer, der anvendes til renovering, hvilket bestyrelsen bør tage med ved husgennemgangen og den ny klage til huslejenævnet.

Ligeledes forekommer ejendommen misligeholdt på ydersiden på en række punkter.

I forbindelse med snakken om huslejestigning, blev det bemærket, at garagelejen er blevet tredoblet ved nye lejemål.

Andelsforeningen / tilbudssagen

Kort rids: Carlsberg ville sælge, beboerne blev ikke tilbudt køb, men ejendommene blev solgt til et konsortium uden om tilbudspligten. Sagen er principiel, og de involverede ejendomme er (d.d.) blevet tilbudt fri proces efter ansøgning.

Beboerforeningerne slog sig sammen om at klage (Søborghus undtaget).

Sagen har ligget stille i 8 måneder, mens vi ventede på Civilstyrelsens afgørelse. Sagen kommer til at køre i Landsretten og derefter i Højesteret.

Thomas Rasmussen er ejendommenes fælles advokat.

I kommende uge vil der blive afholdt et møde med advokaten for videre forløb, og formodentlig tager det 1 ½ år pr. instans.

Spørgsmål og kommentarer:

Der var generel enighed om, at sagen er fuld af gråzoner, og at det virker som om man fra sælger/købers side har gjort hvad man kunne for at lave benspænd og fiksfakserier.

Ift. spørgsmålet om, hvorfor vi aldrig fik tilbuddet om at købe blev det oplyst, at man som ejendomsinvestor risikerer at spilde tid og kræfter på at lave et tilbud/opsætte et køb, når man skal tilbyde lejerne at købe ejendommen. Pia Grüner kunne oplyse, at Carlsberg Fondet blev frarådet at lave denne type salg, men valgte at gøre det alligevel.

Nu tager advokaten sagen videre, og initiativgruppen for ejendommene (og bestyrelsen) følger sagen fra sidelinjen.

 1. Regnskabet

Medlemskabet / opkrævningen over huslejen går næsten 100% til LLO, og der er flere udgifter end indkomster, således at der i årsregnskabet er et lille underskud (400 kr). Der må ikke opkræves flere penge via huslejen, men vi kan lave en ”cigarkasse” på hjemmesiden. Loven siger, at man gerne må bidrage frivilligt.

Der lægges et kontonummer ud på hjemmesiden til frivillige bidrag.

Regnskabet blev godkendt

Øvrige spørgsmål:

Hjemmesiden og vedligehold af denne blev kommenteret. AH kunne oplyse, at den pt. også ligger i hænderne på bestyrelsen, men at denne meget gerne vil have hjælp til opgaven, jf. beretningen, hvor hjælp til de mindre og nære opgaver blev efterspurgt. Der opfordres til, at man bidrager melder sig til at hjælpe!

Nogle havde oplevet password-problemer på siden, hvilket bestyrelsen ser på.

Bestyrelsen lovede at lægge referater ud på hjemmesiden og så vidt muligt, at hænge en kopi op i opgangene.

OBS! Lukning af vandet må stadig kunne forventes hver torsdag fra 8.30-16.

Øvrige dage bliver varslet, hvilket flere har erfaret ikke altid lykkes. Jan (vicevært) er blevet gjort opmærksom på, at det er et problem.

Fastelavnsfesten blev ikke afholdt i år, hvilket flere var ærgerlige over. Kristine har meldt sig som initiativtager næste år og vil – når tiden nærmer sig – efterlyse hjælpende hænder. Der vil stadig være brugerbetaling, da beboerforeningens kasse ikke kan bære udgiften.

Har der været halvårlig gennemgang efter renoveringen? Den er foretaget men med kort varsel, hvilket gjorde, at nogle ikke kunne være/var hjemme ved gennemgang.

AH havde fået at vide, at der ville være et halvårstjek, men det bestod i et møde mellem DEAS og projektlederen på matriklen, hvor der blev sagt ok.

Dette er endnu et punkt at sende videre direkte til ejerne. Der var ligeledes utilfredshed med, at der ikke blev søgt tilskud (da det drejede sig om energimæssige forbedringer) til det bagerste hus. Dette ønskede man viderebragt til DEAS/ejerne.

Der var spørgsmål til, hvor meget eller hvor lidt, der kan kræves af viceværten?

AH kunne oplyse, at han er ansat halvtids og er delevicevært med Boldparken. Det er et punkt, der har været berørt af tidligere bestyrelser.

 1. Indkomne forslag

Rygning på matriklen. Luna Lahrmann efterlyste de opsatte krukker til skodder, da der pt. ligger mange skodder rundt omkring, som ikke bliver fjernet. Krukkerne er fjernet, da ikke alle synes, at ideen er god. Stuelejlighederne oplever lugtgener.

Der var tilslutning til, at alle henstiller til at skodder fjernes efter rygning! Bestyrelsen spørger DEAS om muligheden for opsætning af skodbokse som det er sket i Søborghus.

Trappevask . Der var utilfredshed med rengøringsstandarden. Luna foreslog, at man gjorde opmærksom på, at man ønskede mere vask om vinteren og fik tilsvarende mindre om sommeren. Der er mulighed for at indhente tilbud, hvis vi vil udskifte det nuværende selskab.

Bestyrelsen opfordrer til, at man nedsætter et trappevaskudvalg.

Udkørslen fra C.F. Richs Vej er farlig. AH forsøgte med en indsigelse ifbm. omlægning af cykelstien og ændring af trafiklyset, hvilket kommunen underkendte. Der er gjort et forsøg.

Der var forslag om et læserbrev i Frederiksberg  Bladet. Opbakning til dette.

Beboerrummet trænger til opgradering. Luna Lahrmann meldte sig  til at stå for et udvalg.

Det blev i den forbindelse forslået, at man kunne opkræve et gebyr fra Bridgeklubben for brug af lokalet. Pengene kunne bruges til vedligehold.

 1. Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt/meldte sig til bestyrelsen:

Torben, Peter Slaatorn, Luna Lahrmann, Pia Grüner

De ”gamle” medlemmer fortsætter:

Andreas Hvidt, Tine Stampe, Henrik Johan Lous, Tine Blicher-Moritz

 1. Valg af revisor

Tom Petersson tilbød sig som revisor, da Peter Slaatorn ikke kan varetage revisionen som medlem af bestyrelsen.

Adresser og kontaktinfo opsættes i opgangene og lægges ud på hjemmesiden.

Desuden –

Digitalsignal/TV-problem. Niels henviste til YouSees hjemmeside, der har en vejledning og en              kode til genindstilling.

Ubudne gæster har udgivet sig for at være fra kommunen. Luk kun folk ind, I kender!

Der efterspørges en redaktør til hjemmesiden (Luna Lahrmann), da kommunikationen fra/med bestyrelsen har været for dårlig. Bestyrelsen opfordrer til, at man melder sig!

Rotter omkring ejendommen. Lejerne opfordres til at blive ved med at ringe til kommunen.

Formanden lukkede mødet.

 

Forslag om gennemførsel af et facadeprojekt/lysprojekt i forbindelse med Flintholm Svømmehal.

Til orientering

Frederiksbergkommune har planer om et lysprojekt på facaden til den nye svømmehal.

Jeg er sikker på at det vil få uheldige konsekvenser for os der har stuer der vender mod svømmehallen og parken. Jeg vil derfor opfordre alle til at skrive en kommentar til vedhæftet mailadresse  (jeka05@frederiksberg.dk)

Jeg vil også bede bestyrelsen om opbakning . og beder jer om at skrive til Jesper Kamstrup at dette vil have meget uheldige konsekvenser for beboerne i vores ejendom.

Luna Lahrmann medlem af følgegruppen for BBA.

Kære følgegruppe for BBA

Efter aftale med Bjørn Thomsen – en kort orientering relateret til Flintholm Svømmehal og forslag om facadeprojekt/lysprojekt og kommende indvielse.

Forslag om gennemførsel af facadeprojekt

Kommunens Magistraten behandlede og godkendte den 6. marts 2017 en indstilling vedr. forslag om gennemførsel af et facadeprojekt/lysprojekt i forbindelse med Flintholm Svømmehal.I kan læse om sagen her (inkl. bilag), punkt 103:

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2017/Magistraten/06-03-2017_Aaben_dagsorden(ID896)/Referat2.HTML#Punkt5852

 

Forslaget behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen mandag den 20. marts.

Som I kan læse, indeholder Indstillingen forslag til at etablere et facadeprojekt, som bl.a. skal bidrage til at skabe sammenhængende forløb i området mellem svømmehallen og Magneten  – med kig over til KU.BE på den anden side af Metrobanen.

Samtidig skal projektet bidrage til at skabe et aktivt og trygt liv i samspil med bydelen. Projektet skal skabe positiv opmærksomhed omkring området, og der er lagt vægt på, at lyset ikke generer svømmehallens naboer, og lyset skal derfor være diskret og subtilt.

Hvis I har bemærkninger, så send dem til undertegnede (jeka05@frederiksberg.dk), hvorefter de indgår i bedømmelsesudvalgets beslutning.

Bedømmelsesudvalget består bl.a. af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer: Formand for Kultur og Fritidsudvalget Morten Jung, Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og en yderligere repræsentant for By- og Miljøudvalget.

 

Eventuelle bemærkninger skal gerne være fremme senest den 21. marts 2017, idet bedømmelsesudvalget har møde den 22. marts.

 

Indvielse af Flintholm Svømmehal

Følgegruppen vil desuden inden længe modtage en invitation til den kommende indvielse af Flintholm Svømmehal ultimo maj 2017, når den endelige dato herfor er bekræftet.

 

På vegne af forvaltningen,

 

 

Venlig hilsen

Jesper Kamstrup
Specialkonsulent
Kultur- og Fritidsafdelingen
Serviceområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK – 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 0110
www.frederiksberg.dk

Rod i parkeringsordning

Der hersker stor forvirring omkring vores parkeringsordning, På opfordring vil bestyrelsen forsøge at orientere om den kaotiske og uafklarede situation, der er opstået omkring vores parkeringspladser.

Som mange beboere har observeret er City Parkering-skiltene uden varsel blevet fjernet på vestsiden af ejendommen. Det har naturligvis ført til forvirring omkring vores parkeringspladser. Det er nu blevet svært at gennemskue, hvor vi må parkere, og på hvilke forudsætninger. Bestyrelsen er ikke blevet varslet eller orienteret om at skiltene blev fjernet og var lige så overraskede som alle andre beboere.

Beboerforenings bestyrelse er opmærksomme på problemet, og vi ønsker naturligvis at løse P-problemerne.  Bestyrelsen har gennem længere tid forsøgt at få opklaret, hvorfor skiltene er fjernet. Målet er naturligvis at få løst parkeringssituationen. Men det har vist sig mere vanskeligt end som så.

Bestyrelsen har henvendt sig til City-Parkering for at få afklaret situationen. City Parkering afviser imidlertid at tale med beboerforeningens p-ansvarlige om sagen. De henviser til, at det er Henrik Christensen fra DEAS, som har underskrevet kontrakten med City Parkering. Og de vil kun tale med ham om den sag.

Bestyrelsen har så kontakte Henrik Christiansen fra DEAS adskillige gange for at få løst problemet omkring parkeringen. DEAS har efterfølgende haft kontakt med City-Parkering, og kunne derefter fortælle, at City Parkering har taget skiltene ned på foranledning af Frederiksberg Kommune. Det undre både DEAS og bestyrelsen, så vi bad derfor DEAS om at kontakte kommunen og få afklaret det spørgsmål.

DEAS har så haft kontakt med Frederiksberg kommune. De er af uforklarlige grunde kommet til den opfattelse, at parkeringspladser på vestsiden af ejendommen ikke hører til vores matrikel, men henhører under kommunen. Kommunen mener derfor ikke, at City Parkering har lov til at drive en privat parkeringsordning på de pågældende parkeringspladser og har bedt dem om at fjerne deres skilte.

Det står pt. hen i det uvisse, om det så er den kommunale parkeringsordning, der nu gælder på vores pladser.

Både DEAS og Bestyrelsen er ret uforstående over for kommunens udmelding, da vi mener at have belæg for, at de omtalte p-pladser hører under vores matrikel. Det er imidlertid DEAS, som skal køre den disputs med kommunen og det er der i skrivende ikke afklaring om.

Parkeringsforholdene omkring vores ejendom er, som det fremgår, pt. lettere kaotiske, uafklarede og utilfredsstillende.  Bestyrelsen forsætter arbejdet med at få løst situationen, så vi kan få afklaret vores parkeringsforhold.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer omkring parkeringsforholdene, anbefales det at I kontakter DEAS.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til

Generalforsamling i beboerforeningen

Torsdag d. 30 marts 2017 kl. 19.30 – 21.30

Mødet holdes i beboerlokalet, som ligger i kælderen mellem 101D & 101D med indgang via gården.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af beboer-repræsentanter
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Hvis du har forslag til dagsorden, er du velkommen til at sende det  til bestyrelsen
via mail eller lægge det i en kuvert i viceværtens postkasse.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 22. marts 2017. Ellers kan de ifølge reglementet ikke behandles på generalforsamlingen

Vi håber at se mange af jer til mødet, hvor der vil blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen
Beboerforeningens bestyrelse