Forslag om gennemførsel af et facadeprojekt/lysprojekt i forbindelse med Flintholm Svømmehal.

Til orientering

Frederiksbergkommune har planer om et lysprojekt på facaden til den nye svømmehal.

Jeg er sikker på at det vil få uheldige konsekvenser for os der har stuer der vender mod svømmehallen og parken. Jeg vil derfor opfordre alle til at skrive en kommentar til vedhæftet mailadresse  (jeka05@frederiksberg.dk)

Jeg vil også bede bestyrelsen om opbakning . og beder jer om at skrive til Jesper Kamstrup at dette vil have meget uheldige konsekvenser for beboerne i vores ejendom.

Luna Lahrmann medlem af følgegruppen for BBA.

Kære følgegruppe for BBA

Efter aftale med Bjørn Thomsen – en kort orientering relateret til Flintholm Svømmehal og forslag om facadeprojekt/lysprojekt og kommende indvielse.

Forslag om gennemførsel af facadeprojekt

Kommunens Magistraten behandlede og godkendte den 6. marts 2017 en indstilling vedr. forslag om gennemførsel af et facadeprojekt/lysprojekt i forbindelse med Flintholm Svømmehal.I kan læse om sagen her (inkl. bilag), punkt 103:

http://info.frederiksberg.dk/dagsordner/dagsordner/2017/Magistraten/06-03-2017_Aaben_dagsorden(ID896)/Referat2.HTML#Punkt5852

 

Forslaget behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen mandag den 20. marts.

Som I kan læse, indeholder Indstillingen forslag til at etablere et facadeprojekt, som bl.a. skal bidrage til at skabe sammenhængende forløb i området mellem svømmehallen og Magneten  – med kig over til KU.BE på den anden side af Metrobanen.

Samtidig skal projektet bidrage til at skabe et aktivt og trygt liv i samspil med bydelen. Projektet skal skabe positiv opmærksomhed omkring området, og der er lagt vægt på, at lyset ikke generer svømmehallens naboer, og lyset skal derfor være diskret og subtilt.

Hvis I har bemærkninger, så send dem til undertegnede (jeka05@frederiksberg.dk), hvorefter de indgår i bedømmelsesudvalgets beslutning.

Bedømmelsesudvalget består bl.a. af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer: Formand for Kultur og Fritidsudvalget Morten Jung, Gunvor Wibroe, Thyge Enevoldsen og en yderligere repræsentant for By- og Miljøudvalget.

 

Eventuelle bemærkninger skal gerne være fremme senest den 21. marts 2017, idet bedømmelsesudvalget har møde den 22. marts.

 

Indvielse af Flintholm Svømmehal

Følgegruppen vil desuden inden længe modtage en invitation til den kommende indvielse af Flintholm Svømmehal ultimo maj 2017, når den endelige dato herfor er bekræftet.

 

På vegne af forvaltningen,

 

 

Venlig hilsen

Jesper Kamstrup
Specialkonsulent
 
Kultur- og Fritidsafdelingen
Serviceområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK – 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 0110
www.frederiksberg.dk

Rod i parkeringsordning

Der hersker stor forvirring omkring vores parkeringsordning, På opfordring vil bestyrelsen forsøge at orientere om den kaotiske og uafklarede situation, der er opstået omkring vores parkeringspladser.

Som mange beboere har observeret er City Parkering-skiltene uden varsel blevet fjernet på vestsiden af ejendommen. Det har naturligvis ført til forvirring omkring vores parkeringspladser. Det er nu blevet svært at gennemskue, hvor vi må parkere, og på hvilke forudsætninger. Bestyrelsen er ikke blevet varslet eller orienteret om at skiltene blev fjernet og var lige så overraskede som alle andre beboere.

Beboerforenings bestyrelse er opmærksomme på problemet, og vi ønsker naturligvis at løse P-problemerne.  Bestyrelsen har gennem længere tid forsøgt at få opklaret, hvorfor skiltene er fjernet. Målet er naturligvis at få løst parkeringssituationen. Men det har vist sig mere vanskeligt end som så.

Bestyrelsen har henvendt sig til City-Parkering for at få afklaret situationen. City Parkering afviser imidlertid at tale med beboerforeningens p-ansvarlige om sagen. De henviser til, at det er Henrik Christensen fra DEAS, som har underskrevet kontrakten med City Parkering. Og de vil kun tale med ham om den sag.

Bestyrelsen har så kontakte Henrik Christiansen fra DEAS adskillige gange for at få løst problemet omkring parkeringen. DEAS har efterfølgende haft kontakt med City-Parkering, og kunne derefter fortælle, at City Parkering har taget skiltene ned på foranledning af Frederiksberg Kommune. Det undre både DEAS og bestyrelsen, så vi bad derfor DEAS om at kontakte kommunen og få afklaret det spørgsmål.

DEAS har så haft kontakt med Frederiksberg kommune. De er af uforklarlige grunde kommet til den opfattelse, at parkeringspladser på vestsiden af ejendommen ikke hører til vores matrikel, men henhører under kommunen. Kommunen mener derfor ikke, at City Parkering har lov til at drive en privat parkeringsordning på de pågældende parkeringspladser og har bedt dem om at fjerne deres skilte.

Det står pt. hen i det uvisse, om det så er den kommunale parkeringsordning, der nu gælder på vores pladser.

Både DEAS og Bestyrelsen er ret uforstående over for kommunens udmelding, da vi mener at have belæg for, at de omtalte p-pladser hører under vores matrikel. Det er imidlertid DEAS, som skal køre den disputs med kommunen og det er der i skrivende ikke afklaring om.

Parkeringsforholdene omkring vores ejendom er, som det fremgår, pt. lettere kaotiske, uafklarede og utilfredsstillende.  Bestyrelsen forsætter arbejdet med at få løst situationen, så vi kan få afklaret vores parkeringsforhold.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer omkring parkeringsforholdene, anbefales det at I kontakter DEAS.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til

Generalforsamling i beboerforeningen

Torsdag d. 30 marts 2017 kl. 19.30 – 21.30

Mødet holdes i beboerlokalet, som ligger i kælderen mellem 101D & 101D med indgang via gården.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af beboer-repræsentanter
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Hvis du har forslag til dagsorden, er du velkommen til at sende det  til bestyrelsen
via mail eller lægge det i en kuvert i viceværtens postkasse.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 22. marts 2017. Ellers kan de ifølge reglementet ikke behandles på generalforsamlingen

Vi håber at se mange af jer til mødet, hvor der vil blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen
Beboerforeningens bestyrelse

Mens vi venter på Civilretsstyrelsen

Vi har som de fleste nok ved ansøgt Civilretsstyrelsen om at få bevilget fri proces til at føre Tilbuds-sagen ved retten. Men afgørelsen lader vente på sig. Og nu er det på høje tid at opdatere beboerne i ejendommen om, hvor sagen står.

Før sommerferien gennemførte initiativgruppen og beboerrepræsentationen en større rundspørge blandt beboerne, om hvorvidt de ville være med til at ansøge om fri proces til at føre en sag om den ”forsvundne” tilbudspligt. Carlsberg Fondet solgte som bekendt vores boliger til et konsortium bestående af tre pensionskasser. Salget blev omhyggeligt gennemført på en måde, så parterne undgik at leve op til den lovfæstede tilbudspligt. Tilbudspligten tilsiger, at beboerne i en lejeejendom, skal tilbydes at købe ejendommen som en andelsforening i forbindelse med et salg af ejendommen. Hvis vi havde fået tilbudt ejendommen i foråret, havde vi allerede forhåndstilsagn fra over 75 % af beboerne til at stifte en andelsforening mhp. at købe ejendommen. Hvis det var gået som loven tilsagde, havde vi sandsynligvis haft en andelsforening nu og dermed boet i andelslejligheder i dag. Mange beboere her i ejendommen var med god grund fortørnede over, at tilbudspligten blev tilsidesat af Carlsberg Fondet og de tre pensionskasser. Der var solid opbakning til at bede vores advokat om at søge fri proces til at føre sagen ved retten. 82 % af beboerne underskrev og returnerede den omdelte fuldmagt til at søge fri proces. Fem ud af de seks Carlsberg ejendomme, som blev solgt i samme tvivlsomme handel, har ligeledes givet et solidt mandat til at gå videre med tilbudssagen.

Med det mandat gik vores advokat Thomas Rysgaard i gange med at forbedrede sagen og søge fri proces. Ansøgningen blev indgivet 1. juni 2016 og siden har vi ventet spændt på svar fra Civilretsstyrelsen. Der er imidlertid seks måneders behandlingstid, og derfor er det først omkring nytår, at vi kan forvente en afgørelse om, hvorvidt vi kan få bevilget fri proces.

Styrkefonden dækker advokatomkostninger

Som det fremgik af rundspørgen og fuldmagten, er det forbundet med visse omkostninger til advokatens arbejde med at forberede sagen og udarbejde ansøgningen om fri proces. Et beløb svarende til ca. 250 kr. pr lejemål. Det accepterede 82 % af lejerne at bidrage til, og det sætter beboerrepræsentationen stor pris på. Beboerrepræsentationen har imidlertid søgt fondsmidler til at få dækket advokatomkostningerne. Og det glæder os at kunne meddele, at LLO Hovedstadens særlige Styrkefond har givet os en bevilling til at dække vores advokatregning i forbindelse med ansøgningen om fri proces. Vores advokatregning er dermed betalt og beboerrepræsentationen behøves derfor ikke at opkræve de 250 kr. hos beboerne. 😉 Forhåbentlig kommer Civilretsstyrelsen snart med sin afgørelse, og så skal vi nok skynde os at videregive den til beboerne.

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Indsigelser mod 5.2 istandsættelser

Med de nye ejere har DEAS varslet såkaldte 5.2 istandsættelser af de lejligheder som bliver fraflyttet. Lejelovens § 5.2 giver udlejere lov til at istandsætte lejemål og til gengæld hæve huslejen væsentligt. Det betyder, at huslejen bliver hævet seriøst ved lejeskifte. Det er ikke i beboernes interesse, at huslejeniveauet stiger i ejendommen, dels fordi huslejen i nye lejemål bliver uforholdsmæssig høj for de nye tilflyttere og dels fordi huslejeomkostningerne i byens lejeejendomme bliver alt for høje til, at almindelige mennesker kan bo i byen. Derfor er må det være i beboernes interesse at holde huslejen nede på et rimeligt niveau.

Lejelovens § 5.4 giver imidlertid mulighed for, at lejerne via beboerrepræsentationen kan indgive indsigelse til huslejenævnet mod 5.2 istandsættelser, såfremt der er vedligeholdelsesmæssige mangler på ejendommen. Udlejer må nemlig ikke igangsætte 5.2 istandsættelser, hvis man er bagud med vedligeholdelsen. Det skal sikre, at udlejere lever op til deres vedligeholdelsespligt, før de bruger ressourcerne til at hæve huslejen på de enkelte lejemål.

Beboerrepræsentationen har derfor indgivet indsigelse mod de varslede 5.2 istandsættelser, fordi vi mener at DEAS bør færdiggøre det vedligeholdes projekt af faldstammer og stigestrenge i ejendommen, som blev igangsat for to år siden efter en række uheld med faldstammer og manglende vandtryk i hanerne. Planen var at dette vedligeholdelsesarbejde skulle gennemføres over flere etaper, så vedligeholdelsesudgiften kunne spredes ud over flere år. Planen var derfor at lave faldstammer og stigestrenge i to opgange pr.  halvår. VVS firmaet Alltec a/s fik entreprisen og gennemførte rørarbejdet i de to første opgange 99B og 101B. Derefter gik projektet i stå…

Vi må formode, at det gik i stå pga. den salgsproces som Carlsberg Fondet igangsatte i 2015 og gennemførte i foråret 2016. Salget er nu gennemført, men problemerne med de gamle tærede faldstammer og nedslidte stigestrenge findes fortsat i seks ud af ejendommens otte opgange. Det er ikke tilfredsstillende, og der er konstant fare for nye lækager på faldstammer og dårligt vandtryk til gene for husets beboere.

Derfor mener beboerrepræsentationen, at det vil være helt rimeligt, at DEAS færdiggør vedligeholdelsesprojektet med faldstammer og stigestrengene i resten af ejendommen, før man påbegynder 5.2 istandsættelser.

Sagen ligger nu hos Huslejenævnet. De kommer på besigtigelse d. 21 dec. Hvis der er nogen, der har problemer med faldstammer og dårligt vandtryk, er vi interesseret i at høre om det. Det kan evt. indgå i den kommende besigtigelse.

Vi må formode at huslejenævnet kommer med en afgørelse i sagen først i det nye år.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Ang. parkeringspladser

Der er kommet rift om parkeringspladserne omkring vores ejendom. Bestyrelsen har brugt en del tid og kræfter på at prøve på at afhjælpe problemet.

”Bananen” tog i 2014 initiativ til at lave en parkeringsordning. Beboerforeningen så det som en bunden opgave at gå med ind i sådan en parkeringsordning, hvis der skulle være en meningsfuld p-ordning for området omkring vores ejendomme. Vores tidligere beboerformand Jens Møller har lavet et stort stykke arbejde med at forhandle en fælles parkeringsordning med Bananen på plads. Aftalen kom på plads, men efter at ordningen havde kørt i nogle måneder, opsagde Bananen ensidigt aftalen, og insisterede på en individuel p-ordning udelukkende for ”Bananens” beboere.

Siden da har der været for få p-pladser til rådighed omkring vores ejendom, og det har affødt en del parkeringsproblemer for vores beboere. Det er beboerforeningen selvsagt kede af. Bestyrelsen og Jens Møller har brugt rigtig meget tid på få vores parkeringsordning med City Parkering til at fungerer rimeligt og prøvet at få etableret nogle flere parkeringspladser på vores område. I september tog bestyrelsen initiativ til at genoptage dialogen med ”Bananen” og DEAS i håb om at få løst parkeringsproblemet i fællesskab, men de var ikke særlig lydhøre og ”Bananen” afviste igen at indgå i en fælles parkeringsordning. Vi har desværre meget begrænsende handlemuligheder, men vi gør hvad vi kan for at afhjælpe parkeringsproblemet.

Vi må hjælpes ad med at få de begrænsede parkeringspladser til at slå til, så vi alle kan være der.

 • Vores CityPark-ordning bliver nu administreret af Henrik Lous fra bestyrelsen. Hvis I skal have registeret en ny bil eller ændret jeres status i forhold til City Parkering, så bedes I henvende jer til Henrik Lous på lous.globus@Gmail.com.

 

 • Vi henstiller til at garagelejerne bruger deres garage til at parkere deres bil, og dermed giver plads til at husets andre beboere kan finde en parkeringsplads til deres bil.

 

 • Hvis I ikke kan finde en parkeringsplads på vores område anbefaler vi, at I søger efter ledige parkeringspladser på Sampen’s p-pladser bag ved ”Bananens” pladser (kør ned langs Bananen og finde den ekstra p-plads gennem den åbne port ind til erhvervspladserne. Porten holdes indtil videre åben, så der kan parkeres. Parkeringen på dette område sker naturligvis på eget ansvar.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Ekstra Bladet i dag skriver om vores sag

Ekstra Bladet bringer i dag artikler om Carlsbergfondets og pensionskassernes tvivlsomme håndtering af tilbudpligten. Læs Ekstra Bladets artikler

Stor tak til Pia Grüner for at udtaler sig om sagen i klare vendinger.

Læs mere dialogen med Carlsberg på Tilbudspligt.nu

Du kan også skrive din mening på Carlsbergfondets facebook

Husk også at like, skriv og del vores facebook

Opdatering i tilbudssagen

Den seneste tid har været travl for både initiativgruppe og bestyrelse, og vi skylder jer en opdatering!

Sagen om salget af Carlsbergs ejendomme har allerede fået meget opmærksomhed fra medierne og mere er formodentlig på vej. Vi arbejder sammen med beboere fra de fem andre Carlsberg-ejendomme i denne sag. På hjemmeside Tilbudspligt.nu kan i læse mere om sagen.

Vi har også oprettet en facebookside – Tilbudspligten gælder også C. F. Richs Vej 99-101. Haraldsborg på Islands Brygge har været meget synlig i den sidste uge. De har også en facebookside AB Haraldsborg.

Vi vil meget gerne have jer til at dele med jeres respektive netværk, like og kommentere på siden, så vi får budskabet spredt vidt og bredt. Jo mere opmærksomhed jo bedre.

Som nogle måske allerede har set, har sagen været omtalt på TV Lorry i sidste uge. Fagbladet Ingeniøren og  Berlingske m.fl. har bragt interessant indlæg om sagen. Frederiksberg Bladet bringer historien i kommende nummer. Ekstra Bladet kommer også med omtale af sagen en af dagene. TV-Avisen har kontaktet bestyrelsen ang. et indslag om sagen. Hvis der er nogen af beboerne der  har lyst og tid til at deltage i indslaget, er de velkommen til at kontakte os.

Der er også politisk opmærksomhed om sagen. Boligminister Inger Støjbergs har kommenteret sagen i Berlingske. Og socialdemokratiets boligordføre Jan Johansen har udtalt til Altinget, at de vil tage problemet omkring tilbudspligten  op i Folketinget mhp at få lukket hullet. Vi må se, hvad det bringer.

Alt i alt en masse omtale og opmærksomhed, som vi skal holde i kog så længe som muligt! Vi satser på at lægger links til noget af presse omtalen her på siden.

Bestyrelsen og initiativgruppen mødes igen torsdag d. 12. maj – så hører I nyt igen.