Generalforsamling 22.03.2018

Generalforsamling 22.03.2018
Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsesformandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Indkomne forslag (1)
Valg af beboerrepræsentanter
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 1. Kirstine blev enstemmigt valgt

Ad 2. Pia blev enstemmigt valgt.

Ad 3. Andreas berettede indledningsvis, at Jan Vittarp, viceværten, havde fået konstateret cancer, som han døde af i februar måned. Beboerne havde alle deltaget i en buket ved hans begravelse. Vi beklager tabet, da Jan var en glimrende vicevært. DEAS har ikke informeret om en nyansat person, så indtil videre henvender man sig til Kenneth. Telefonnummer er noteret på det opslag, der er om Jans sygdom.

Sagen om tilbudspligt fylder naturligvis meget. Det går langsomt, men det går fremad. I al sin korthed går sagen ud på, at Carlsbergfondet i 2016 solgte 6 af sine ejendomme (the six-pack). For at slippe for at udbyde lejlighederne til beboerne, blev der dannet et konsortium, der gav mulighed for legalt at kunne slippe for at gennemføre den ellers lovmæssige tilbudspligt. De fem af de seks ejendomme besluttede at stå sammen om et søgsmål, der i bedste fald kan tvinge de nye ejere til at sælge ejendommene til beboerne til den pris, de har givet for dem i 2016. Vi har fået bevilget fri proces, og vi har tilmed fået sagen accepteret i Østre Landsret som laveste instans, hvilket betyder, at den kan ende i Højesteret. Når den ikke begynder i byretten, er det fordi Østre Landsret mener, at det er en sag af så principiel karakter, og at den kan få betydning for fremtidige sager af lignende karakter og dertil provokere en lovændring for at ”stoppe hullerne” i den nuværende lovgivning. Vores advokat er meget fortrøstningsfuld, idet han mener, at der kan fremskaffes god dokumentation for de påstande, der vil blive fremført. Sagen vil blive ført samlet for alle 5 ejendomme. På nuværende tidspunkt er der fastsat 3 datoer for møder i februar 2019. Vinder vi ikke, vil vi anke den til Højesteret. Hvis vi vinder, vil de nuværende ejere uden tvivl anke den til Højesteret. Ejerne er tre pensionsselskaber, PFA, DIP og JØP, som har givet et samlet beløb på 1.1 mia kr. for ejendommene. Vores ejendom er vurderet til 171.000.000 kr. Den kontante udbetaling skal udgøre 20% af værdien, resten optages som lån af andelsforeningen. Prisen pr. Kvadratmeter vil blive omkring16.000 kr. pr. kvadratmeter, hvilket indebærer, at man selv skal præstere ca 3.500 kr. pr. Kvadratmeter. Tallene skal naturligvis tages med forbehold.
Nogle lejemål er blevet opsagt i perioden med de nye ejere, og i den forbindelse er der foretaget forbedringer i de fraflyttede lejligheder, og huslejerne er sat op til det dobbelte eller mere. Vi har protesteret mod disse ublu forhøjelser af huslejer, idet vi mener, at der er så store vedligeholdelsesproblemer, som ikke er blevet løst, men på trods af klager til Frederiksberg Huslejenævn og videre information til LLO, som vi er medlem af, er der ikke sket noget. DEAS jurist har svaret, at han ikke kender noget til mangler, og vi har fra LLO fået besked om, at disse tiltag ikke faldt ind under det såkaldte §5 stk. 2 punkt, men §5 stk. 4. Vi vil kontakte vores person i LLO og se, om samarbejdet kan fremmes.. De mangler, det drejer sig om, er udskiftning af faldstammer og stigrør. Denne udskiftning er sket i 2 af ejendommens opgange, men arbejdet ophørte, da ejerne og DEAS fik nys om, at vi lagde sag an mod dem. Der har ikke siden været offentliggjort noget om planerne for fortsættelsen af arbejdet.
Det blev nævnt, at der er flere stormskader i taget, med regulære huller. De skal repareres.

Sidste sommer modtog vi en høringsskrivelse vedrørende et forslag om ombygning af naboejendommen ud til C.F. Richs Vej. Der er planlagt dels studieboliger dels almindelige boliger. I alt et ret stort antal boliger. Vi besvarede høringsskrivelsen med meget relevante punkter, og kommunen gav tilsagn om, at man ville lyddæmpe tagterrassen og samtidig anerkendte kommunen, at de ikke havde udtrykt sig korrekt om trafiksituationen. Vi håber det bedste. Vi har endnu ikke fået nogen dato for projektets påbegyndelse. Vi må konstatere, at lokalplanen for området ændrer sig temmelig radikalt i disse år, hvilket nok skyldes, at Flintholm Station er et knudepunkt. Det kan være lidt bekymrende at notere sig, at bebyggelsesprocenten fra de almindelige 80-100, nu i den nye lokalplan er helt oppe på 230, hvilket er meget højt. Det er anbefalet, at vi deltager så aktivt som muligt for at få både viden om projekternes karakter og resultat og forhåbentlig også en vis indflydelse på udviklingen. Det er vigtigt, at vi forsøger at bevare en god kontakt til politikerne og således fremstår som aktive medspillere i stedet for at være passive.

Parkeringsforholdene er ikke gode, og med de nye ejendomme vil de blive langt værre. Dertil kommer, at de parkeringspladser, vi mente at have hævd på, nu tilsyneladende uden problemer kan anvendes af alle og enhver. Så vi har en del parkering af folk fra Ringparken. Det er ikke alene et generelt irritationsmoment, men det er også et spørgsmål, om matriklen er fejlmarkeret. For at finde ud af det, skal vi have kommunalbestyrelsen i tale, og det har ikke været frugtbart. Vi må fortsætte vores anstrengelser.

Der blev ingen fastelavnsfest i år. Men hvis de interesserede ønsker det, kan de selv arrangere den. Den er egen finansieret. Hvad angår tid og sted, skal bestyrelsen først godkende det.

Beboerrummet er nu istandgjort af Luna. Bestyrelsen vedtog sidste år, at Luna og Torben skulle stå for fordeling af rummet m.m. Der havde på mødet i 2017 været drøftet, hvor vidt der skulle være brugerbetaling eller ej, og bestyrelsen mente, at en afgift på 50 kr. pr. dag ville være rimeligt. Bridgeklubben var ikke tilfreds, men er senere kommet til enighed om spørgsmålet. Vil blive behandlet under punkt 5.

Spørgsmål til formandsberetningen.
Hvordan står de nye lejere i tilbudssagen? Det vides faktisk ikke nøjagtig, idet der er en del parametre, der skal inddrages i vurderingerne. De nye lejere er velkomne til at deltage i projektet, men det står dem frit for.
En beboer spurgte, hvordan man skulle forholde sig, når man havde en huslejekontrakt, der garanterede, at man kunne få reparationer foretaget i sit badeværelse uden vederlag. En anden beboer kommenterede, at det var de gamle huslejekontrakter, og at de vel i princippet skulle gælde, og at det skulle holdes i hævd over for DEAS.
Det skal også huskes, at der ved reparationer af vandhaner og rør bliver lukket for vandet i ejendommen, hvorved der opstår rust og skidtaflejringer, som beboerne selv skal fjerne, og som forværrer rørforholdene. En beboer foreslog, at der blev sat stophaner på i hver lejlighed.
Ved håndværkerbesøg, hvor man ikke selv kunne være til stede, er det ikke nogen god ide at overlade nøglerne til håndværkerne, da deres omgang med dem er meget lemfældig.

Det nye tiltag med naboejendommen? Det er en blandet samling investorer, dels private og dels kommunale, der støtter mere almennyttige boliger. Vi må sørge for at holde os til, hvis vi vil have bare den mindste indflydelse.
Kan vi gøre noget ved de personer fra Ringparken, der parkerer hos os? Nej.
En beboer mente at vide, at matrikelopdelingen var anderledes før der blev lavet cykelstier. Det er værd at undersøge.

Pavillonerne og lejligheden i porten i den første karré har et kommunikationsproblem ligesom også den lejlighed i porten i den første ejendom. I de øvrige opgange ser beboerne ved opslag, hvad der sker. For fremtiden skal vi nok alle blive bedre til at bruge hjemmesiden til samtlige informationer af betydning.

Bridgeklubben? Der var nu enighed i bridgeklubben om, at kontingentet var i orden, men at det havde været uhensigtsmæssigt, at det ikke var blevet vedtaget i hele kredsen. Det blev nu officielt godkendt, og Jytte vil fremover indbetale for et halvt år ad gangen – til kassereren. – den normale procedure for den slags ting. På det første møde i bestyrelsen vil der blive taget stilling til, hvorledes disse mindre økonomiske transaktioner skal foregå. Det vil være det mest hensigtsmæssige, at alle beløb overføres elektronisk til kassereren, Tine, og at hun får samtlige bilag for eventuelle udgifter – både til beboerrummet og til haven – og herefter overfører evt udgifter en gang om måneden. Det fastsatte depositum på 250 kr. får enten Luna eller Torben udbetalt kontant. De kan så – efter at have kontrolleret, om beboerrummet er afleveret i ordentlig stand – tilbagebetale beløbet.

Ad 6. Bestyrelsen blev genvalgt undtagen Tine Blicher-Moritz, som havde valgt at udtræde. I hendes sted indvalgtes Michael Bech Sommer, 99C, 1.tv., som nu har boet her næsten 1 år. Michael er europæisk patentagent. Michael er ingeniør og meget planteinteresseret og katte-interesseret. Han og hans kone Ina har 2 amerikanske skovkatte. Han har meldt sig på banen til haveudvalget.. Jytte har hidtil været haveansvarlig, men ønsker nu at overdrage ansvaret til Michael. Michael vil gerne tage sig af den ”store have”, men ønsker at overdrage ansvaret for den ”lille” have til en anden. Michael nævnede i den forbindelse, at det store træ ved den østligste pavillon bør fældes, da det er ved at ødelægge fundamentet for pavillonen og nogle af garagerne. DEAS skal høres. Haveudvalget har carte blanche til at vælge fremgangsmåden for deres aktiviteter.

Ad 7. Tom Petterson blev genvalgt som revisor.

Ad 8. Intet.

Pia/99D, 3.tv

Advarelse

Kære Naboer

Der er igen i og ved vores ejendom blevet observeret personer som agere og opfører sig mistænksomt. 

Disser personer er meget interesseret i vores porte og vil gerne ind i gårdene.

 De er også vældig interesseret i vores gadedøre og gadetelefonanlæg.

Vær ekstra opmærksom på ikke, at lukke nogen ind i gårdene, som I ikke kender og luk ikke Fremmede personer ind af gadedørene. 

Disse personer kan også ringe på dørtelefonen og sige de kommer med reklamer… 

Har man sin cykel, barnevogn m.m parkeret på gaden er det nok meget godt, at låse den fast til cykelstativet eller sætte den i gården.

 Beboerbestyrelsen

Dødsfald

Vi må desværre meddele at vicevært
Jan Vittrap
er afgået ved døden, efter kort tids sygdom.
Han blev 56 år.

Beboerrepræsentationen sender
vores kondolence til hans familie
og en blomst til begravelsen.

Jan bisættes
torsdag d. 22. februar 2018 kl. 14
i Filips Kirke, Kastrupvej 57

Østerlandsret tager sagen om tilbudpligt

Det glæder mig at kunne meddele, at Østerlandsret har accepteret at tage vores sag om tilbudpligt som første instans. Dermed kan vores sag begynde ved landsretten. Vores advokat udarbejder stævninger for alle de fem berørte ejendomme, og så kører sagen.

Som I nok har opdaget, skal man være væbnet med stor tålmodighed i denne type sager.
Vi kommet et langt og vigtigt stykke af vejen; vi har fået fri proces og nu er sagen kommet for landsretten, og det tegner indtil videre rigtig godt for vores sag.
Hvis vi i sidste ende får medhold i denne sag, vil det betyde, at vi kan få tilbud at købe vore boliger som en andelforening. Men der er endnu lang vej og intet er afgjort før den endelig dom er er afsagt og det kan godt tage lang tid endnu.

Vi vender tilbage når vi ved noget mere.

Mvh Andreas Hvidt
Formand for beboerforeningen

 

 

Godt nyt om parken/Grøndalen

Kære beboere

Nu er det endelig slut med den tunge trafik og forstyrrelser morgen, middag og aften.

ihvertfald for denne omgang.

Mosgaard overdrager parken den 20. December og  kommer først igen til foråret, hvor der skal færdiggøres hvad der ikke har været mulighed for at færdiggøre.

vi har fået loving på at stien der fører til Metroen, bliver ordnet således at vand bliver drænet. Det betyder at, man i princippet kan gå tørskoet på hele strækningen.

vi har meget at glæde os over.

nedestående skriv er skrevet af projektleder på parkprojektet.

God jul til alle

Luna Lahrmann

Grøndalen åbnes ultimo december

Den nordlige del af Grøndalen skal reetableres efter Flintholm Svømmehal nu står færdig og er taget godt i brug. I anlægsperioden er parken afspærret, og det er ikke muligt at gå eller cykle igennem parken.
Vi glæder os til at kunne byde alle velkommen til Grøndalen.

Aktuelle nyheder 2017
Uge 45 til uge 52 Parken vil forsat være lukket for færdiggørelse af anlægsarbejde.

Det skal tilføjes, at der er forskellige dele af projektet vi ikke har kunnet lave færdigt pga. det våde efterår. Der er f.eks. finregulering af overflade, græssåning, den øverste asfaltoverflade og etablering af den sidste bro mm.

Dette vil blive færdiggjort, så snart vejret tillader det.
Grøndalen vil blive indviet sidst i maj 2018, hvor alt er lavet færdigt og græsset har spiret, så Grøndalen er grøn.

Venlig hilsen

Malene Rockall Muus
Projektleder

Høringssvar om forslag til Lokalplan 210

Beboerforeningens bestyrelse har afgivet høringssvar

Som mange beboere nok har bemærket, udsendte Frederiksberg Kommune tidligere på sommeren Forslag til lokalplan 210. Forslaget omhandler en omdannelse og udvidelse af bygningerne hos vores naboer på C.F. Richs vej 103, hvor NNF-huset har stået tomt i flere år. Det foreslås, at der skal bygges 220 studieboliger og 34 almene familieboliger på NNF grunden.  I hørings perioden har alle kunne indsende deres kommentarer og  indsigelser til lokalplanforslaget.  Beboerforeningens bestyrelse har afgivet høringssvar ang. forslag til Lokalplan 210.

Hent høringsvaret her